ISPLIVAO SNIMAK MILA ĐUKANOVIĆA: Kriomice od Miloševića sam pomagao srpski narod u Republici Srpskoj i Hercegovini! (VIDEO)

Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re, ni osam go­di­na na­kon iz­ja­ve biv­šeg mi­ni­stra Re­pu­bli­ke Srp­ske Mom­či­la Man­di­ća da je Mi­lo Đu­ka­no­vić obez­bje­đi­vao go­ri­vo za ten­ko­ve u Sre­bre­ni­ci, ni­je is­pi­ta­lo ulo­gu predsednika u tom zlo­či­nu. Zlo­čin u Sre­bre­ni­ci se do­go­dio 1995. go­di­ne, a Đu­ka­no­vić je u vreme svedočenja Mandića bio pre­mi­jer, a danas je predsednik Cr­ne Go­re. … Continue reading ISPLIVAO SNIMAK MILA ĐUKANOVIĆA: Kriomice od Miloševića sam pomagao srpski narod u Republici Srpskoj i Hercegovini! (VIDEO)