ISPLIVAO SNIMAK MILA ĐUKANOVIĆA: Kriomice od Miloševića sam pomagao srpski narod u Republici Srpskoj i Hercegovini! (VIDEO)

Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re, ni osam go­di­na na­kon iz­ja­ve biv­šeg mi­ni­stra Re­pu­bli­ke Srp­ske Mom­či­la Man­di­ća da je Mi­lo Đu­ka­no­vić obez­bje­đi­vao go­ri­vo za ten­ko­ve u Sre­bre­ni­ci, ni­je is­pi­ta­lo ulo­gu predsednika u tom zlo­či­nu. Zlo­čin u Sre­bre­ni­ci se do­go­dio 1995. go­di­ne, a Đu­ka­no­vić je u vreme svedočenja Mandića bio pre­mi­jer, a danas je predsednik Cr­ne Go­re.

Man­dić je svojevremeno tvr­dio da su po­moć ima­li i od ta­da­šnjeg mi­ni­stra zdra­vlja Mi­o­mi­ra Mu­go­še.

“Ne mo­gu da za­bo­ra­vim po­moć ko­ju su Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­go­va vla­da 1994. go­di­ne upu­ćiva­li Voj­sci Re­pu­bli­ke Srp­ske i na­šem na­ro­du i to u tre­nu­ci­ma ka­da nam je Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić uveo sank­ci­je. Go­ri­vo za na­še ten­ko­ve ko­ji su se bo­ri­li od Fo­če pre­ko Sre­bre­ni­ce do Bi­ha­ća i da­lje slao je upra­vo Đu­ka­no­vić. Ko zna šta bi bi­lo sa Re­pu­bli­kom Srp­skom da te po­mo­ći ni­je bi­lo. Mi smo bi­li pred po­ra­zom, a Đu­ka­no­vić nam je ta­da pro­dao naf­tu ko­jom smo na­pu­ni­li pra­zne re­zer­vo­a­re na­ših ten­ko­va i spa­si­li Re­pu­bli­ku Srp­sku”, re­kao je Mom­či­lo Man­dić, ta­da­šnji mi­ni­star po­li­ci­je u Re­pu­bli­ci Srp­skoj.

“Slu­ša­li smo nje­go­ve va­tre­ne go­vo­re iz tog pe­ri­o­da i do­bro ih pam­ti­mo. Ja­sno je da je u sve­mu, pa i u zlo­či­nu u Sre­bre­ni­ci, uče­stvo­vao i dr­žav­ni vrh Cr­ne Go­re. Sve je ra­đe­no po na­lo­gu vr­ha vla­sti u Cr­noj Go­ri i to ni­je ni­ka­kva taj­na. Na­ža­lost, ne­ma prav­de i zlo­čin ni­je osu­đen, zlo­čin­ci ni­je­su ka­žnje­ni, ne­go na­gra­đe­ni. Si­gur­no je da ne­ko­me ova­kvo sta­nje od­go­va­ra, a svi ko­ji su di­rekt­no i in­di­rekt­no uče­stvo­va­li u ovim zlo­či­ni­ma mo­ra­ju bi­ti ka­žnje­ni”, izjavila je tada pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja „Sre­bre­nič­ke maj­ke” Ha­ti­dža Meh­me­do­vić koja je didala da “ni­je is­klju­če­no da je Mi­lo Đu­ka­no­vić po­ma­gao Voj­sku RS”.

Man­dić je pred su­dom u Stra­zbu­ru do­bio spor pro­tiv Cr­ne Go­re zbog ne­za­ko­ni­tog hap­še­nja u Bu­dvi. Ka­zao je tada da ni­je že­lio ma­te­ri­jal­nu na­kna­du, već jav­no iz­vi­nje­nje cr­no­gor­ske vla­sti za ne­prav­du ko­ja mu je na­ne­se­na. On je, po­red osta­log, iz­vi­nje­nje tra­žio jer nje­go­va po­ro­di­ca vo­di po­ri­je­klo iz Cr­ne Go­re, pa ni­je, ka­ko ka­že, že­lio da „ceh ne­za­ko­ni­tih po­stu­pa­ka cr­no­gor­ske po­li­ci­je pla­ća nje­gov brat­ski na­rod”.

Cr­na Go­ra je 2005. go­di­ne iz­ru­či­la Man­di­ća bo­san­skim vla­sti­ma ko­je su ga po­tra­ži­va­le zbog sum­nji da je fi­nan­sij­ski po­ma­gao sa­kri­va­nje op­tu­že­nog za rat­ne zlo­či­ne u BiH Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća. Bo­san­ski su­do­vi su 2007. i 2010. go­di­ne oslo­bo­di­li Man­di­ća kri­vi­ce, ko­ji je ka­sni­je pred su­dom u Ha­gu do­bio tu­žbu pro­tiv Cr­ne Go­re zbog ne­za­ko­ni­tog hap­še­nja u Bu­dvi 2005.

Nisu mogli ništa bolje da pošalju…

Posted by Preokret on Tuesday, March 30, 2021

Izvor: Dan
Foto: Printscreen Youtube / Al Jazeera Balkans

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top